In 2009 en 2010 kocht het gemeentebestuur domein De Merel, 20 hectare groot, van de stad Antwerpen. Het was een zone voor dagrecreatie met aanpalende landbouw- en bosgronden. Deze aankoop, de sloop van het oude hotel en de opmaak van een masterplan op basis van een inspraakprocedure, en het uitvoeren van een marktbevraging leidden tot het plan en de ontwikkeling van het gebied. ‘Daarover worden later dit jaar knopen doorgehakt. Het opzet is om de recreatieve gronden te bundelen rechts van de Schippersdreef, gezien vanaf de Schotensteenweg, zodat een homogene recreatiezone ontstaat van 12,9 hectare binnen het gebied', zegt schepen voor ruimtelijke ordening Daan De Veuster (CD&V - CDB).

De Veuster verduidelijkt dat er drie zones worden ontwikkeld. ‘Richting het kanaal komt eerst een zone voor sportterreinen, gevolgd door een zone die grenst aan de Tilburgbaan, waar meerdere gebouwen en sportterreinen kunnen komen. Tussen de Tilburgbaan en het kanaal wordt eveneens ruimte voor verblijfsrecreatie voorzien en krijgt de horeca kansen. Om de inpasbaarheid in de omgeving te bevorderen, worden de bebouwingspercentages doelbewust laag gehouden.'

Vleermuizen

‘De hogere overheid wenst dat de oude mestbunker aan het kanaal volledig behouden blijft, ook al is een gedeelte in een ver verleden omgebouwd tot opslagruimte en niet meer in de originele staat.'

De mestbunker diende sinds het begin van de 20ste eeuw als opslagplaats voor de beer die met schepen via de Kempense Vaart vanuit Antwerpen tot in Brecht werd gebracht. De boeren verspreidden de aal vanuit de mestbunker over hun velden. Nu is de oude bunker een bijzondere verblijfplaats voor vleermuizen.

De vereniging Onroerend Erfgoed ziet deze site ook als een ankerplaats van de Brechtse Heide. 12.000 vierkante meter wordt herbebost zodat er uiteindelijk 7 hectare bos zal zijn. ‘Het groene karakter van De Merel wordt zo beklemtoond', besluit De Veuster.

Het RUP ligt tot 11 maart ter inzage in het gemeentehuis.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...